Gemeente Amersfoort

Prestatiegericht verduurzamen gemeentelijk vastgoed

Na het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed van ’s-Hertogenbosch (afgerond) en Tilburg (net gestart) is gemeente Amersfoort de volgende gemeente voor wie wij een belangrijk deel van de verduurzamingsopgave voor onze rekening gaan nemen. De opdracht bestaat uit het verduurzamen van gebouwen met verschillende maatschappelijke gebruiksfuncties en doeleinden uit de kernportefeuille van gemeente Amersfoort.

Naar het oordeel van gemeente Amersfoort was de uitwerking van de voorbeeldcasus door ons zeer goed doordacht en concreet. Er wordt 100% CO2-reductie behaald en de maatregelen om dit te realiseren passen geheel binnen het gestelde budget, wat hen veel vertrouwen geeft. Onze referenties zijn divers, van het ‘oogsten’ van gebouwen, hergebruik, levensduur verlengen tot het inzetten van biobased materialen en wij streven waar mogelijk naar levensduurverlenging vanuit het (D)MJOP.

Onze visie op circulariteit

Ook onze visie op circulariteit sluit aan bij die van gemeente Amersfoort. Ons duurzaamheidsbeleid is gebaseerd op de Sustainable Development Goals (SDG’s). De KPI’s die de gemeente heeft opgesteld voor het prestatiegericht verduurzamen hebben wij concreet vertaald naar een viertal eigen circulaire strategieën die het thema circulariteit volledig omvatten. Een ander punt dat als belangrijk beoordeeld is, is dat wij veel aandacht besteden aan het opleiden van eigen mensen. We zijn ISO-14001 (Milieumanagement) gecertificeerd, aangesloten bij diverse maatschappelijke- en duurzaamheidsinitiatieven en partner van Duurzaam Gebouwd, Madaster en Urban Mining Collective van New Horizon, wat voor de gemeente bewijst dat wij voorop lopen met circulariteit en dit thema goed verankerd hebben in onze organisatie.

Duurzaamheidsambities gemeente

Gemeente Amersfoort heeft hoge duurzaamheidsambities. Om het goede voorbeeld te geven aan burgers en bedrijven, wil zij dat uiterlijk eind 2030 alle eigen panden CO2-neutraal zijn. De focus ligt op de reductie van de gebouwgebonden CO2-uitstoot en, daar waar dat lukt en haalbaar is, wordt ook het gebruikersdeel meegenomen. Om dit te bereiken is een routekaart CO2-reductie opgesteld en zijn de eerste gebouwen uit de routekaart 2021-2022 al aangepakt.

De gemeente heeft daarnaast de ambitie om in haar bouwprojecten het aandeel circulaire materialen te verhogen. Amersfoort heeft marktpartijen uitgedaagd om op dit beleidsveld mee te denken en met passende oplossingen te komen. Zij wil aansluiten bij het doel uit het Rijksbrede programma Nederland Circulair om in 2030 50% minder primaire grondstoffen te gebruiken (mineralen, metalen en fossiel). Daarnaast heeft de gemeente oog voor biodiversiteit en klimaatadaptatie en moedigt zij slimme oplossingen aan die hier invulling aan geven.

Bouwkundig partner

Wij hebben als bouwsector een belangrijke rol bij het behalen van de doelstellingen uit het rijksbrede programma Nederland Circulair. Als service- en bouwkundig partner op het gebied van bestaand vastgoed zijn wij ons hier terdege van bewust en dragen in onze bedrijfsvoering en bij onze aanpak van de talrijke verduurzamings-, renovatie- en transformatieprojecten actief bij aan de verduurzaming van onze samenleving.

De opdracht bestaat uit het verduurzamen van gebouwen met verschillende gebruiksfuncties en doeleinden uit de kernportefeuille van gemeente Amersfoort: gymzalen, buurthuizen, kinderopvang, verenigingsgebouwen en sporthallen, allemaal kleine en relatief oude gebouwen. Op basis van de bouwkundige kenmerken en het bouwjaar van deze gebouwen zijn wij een van de twee partners voor de bouwkundige opgave hiervan.

Na het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed van ’s-Hertogenbosch en Tilburg is gemeente Amersfoort de volgende gemeente voor wie wij een belangrijk deel van de verduurzamingsopgave voor onze rekening nemen.

We beginnen met de verduurzaming van buurthuis De Nieuwe Sleutel, dat een belangrijke ontmoetingsplek in de wijk is.

Nieuws

5-10-2023 Zevenjarig verduurzamingscontract met gemeente Amersfoort ondertekend

Opdrachtgever
  • Gemeente Amersfoort
Projectfase
  • In voorbereiding