Onze certificaten

Onze certificaten, keurmerken en lidmaatschappen.

Om ons steentje bij te dragen aan het behoud van de kwaliteit en leefbaarheid van onze omgeving toetsen wij ons denken en handelen voortdurend aan wat hiervan de gevolgen zijn voor mens, maatschappij en milieu. Met onze diensten, producten en projecten dragen wij op een positieve manier bij aan een duurzaam leefklimaat. Onder meer door energiezuinige woon-, werk- en leeromgevingen te creëren én door bijvoorbeeld duurzame ontwikkelingen binnen onze branche te stimuleren.

Naast het continu verbeteren van de kwaliteit van onze interne processen en de effecten daarvan op maatschappij, milieu en economie hebben wij doorlopend aandacht voor de arbeidsomstandigheden, gezondheid en veiligheid van onze medewerkers. Daarbij worden wij ondersteund door onze KAM-Coördinator die tevens Hogere Veiligheidskundige is. Met de volgende certificaten, keurmerken en lidmaatschappen denken wij onze bedrijfsvoering op een veilige en verantwoorde wijze te kunnen waarborgen.

ISO 9001

ISO 9001 is dé norm voor kwaliteitsmanagement en biedt de gebruiker een instrument bij het ontwikkelen, invoeren en verbeteren van de doeltreffendheid van een kwaliteitsmanagementsysteem. Deze norm geeft de eisen weer om processen te borgen en te verbeteren die belangrijk zijn voor het verhogen van klanttevredenheid. Giesbers heeft vakbekwaamheid, kennisoverdracht en risicomanagement hoog in het vaandel staan. Wij verbeteren daarmee het beheer van de maatschappelijke en economische effecten van onze bedrijfsvoering.

Veiligheidsladder (SCL) Trede 3

De Veiligheidsladder (of Safety Culture Ladder, SCL) stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen en biedt kaders voor verbetering in de veiligheidscultuur en gedrag. Een essentieel onderdeel is het creëren van bewustzijn in alle lagen van de organisatie dat je zelf een bijdrage aan jouw veiligheid en die van anderen kunt leveren. De Veiligheidsladder richt zich dus op houding, gedrag en cultuur.

Wij vinden het belangrijk dat er binnen onze organisatie maar ook in de samenwerking met onze opdrachtgevers en partners aandacht is voor en open gesproken kan worden over veiligheid. En dat er geluisterd wordt naar medewerkers. Wij zijn ervan overtuigd dat door een beter veiligheidsbewustzijn de daadwerkelijke veiligheid van ons werk zal verbeteren. Daarom bespreken we met elkaar waarom we veilig willen werken en hoe. Dat doen we niet alleen bij interne besprekingen met collega’s, maar ook bij externe gesprekken zoals inkoop, project-start-up en projectafstemming met opdrachtgevers, samenwerkingspartners en leveranciers. We gebruiken de veiligheidsvoorzieningen en werken niet als het onveilig is.

Gedragscodes

Giesbers vindt het belangrijk een betrouwbare partner voor haar opdrachtgevers te zijn. Wij conformeren ons daarom aan de Gedragscode van Bouwend Nederland. Een Gedragscode die o.a. toeziet op de relatie tussen opdrachtgever en aannemer, en de mededingingsaspecten die daarbij een rol kunnen spelen. Daarnaast heeft Giesbers ook een eigen integriteitsorganisatie en een Giesbers Gedragscode waarin we afspraken hebben vastgelegd hoe we binnen onze organisatie met elkaar om willen gaan.

ISO 14001

ISO 14001 is dé standaard om milieuprestaties te verbeteren en internationaal de kwaliteit van het milieumanagementsysteem aan te tonen. Dit gebeurt door het formuleren van milieubeleid, het vastleggen van de milieuaspecten en -effecten, het opstellen van milieudoelstellingen en -programma’s en het implementeren van een milieubeheersysteem, gericht op de continue verbetering van milieuprestatie. Giesbers heeft hiertoe de volgende kernpunten bepaald:

  1. het voorkomen van directe milieuschade, zoals bodemverontreiniging en grondwaterverontreiniging;
  2. het minimaliseren van de indirecte milieugevolgen, zoals energieverbruik, reductie van de CO2-uitstoot en de hoeveelheid afval;
  3. het leveren van milieuvriendelijke en duurzame producten, zoals het toepassen van FSC/PEFC-gecertificeerd hout en het toepassen van GPR- en BREEAM-scores

Erkend leerbedrijf

Giesbers Servicebouw is een Erkend Leerbedrijf en onderhoudt nauwe contacten met opleidingsbedrijven als Volandis, BORN, Revabo, HAN en diverse ROC-opleidingen. De Wet Educatie en Beroepsonderwijs verplicht mbo-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een Erkend Leerbedrijf. Wij vinden het belangrijk studenten op deze manier te helpen opleiden zodat zij een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de toekomst van het vakmanschap.

Repair Care

Repair Care staat voor totaaloplossingen in duurzaam houtherstel en –onderhoud en leidt jaarlijks meer dan tweeduizend vakmensen op in Nederland, Engeland en Duitsland in het behandelen van houtrot en -schade. Zo ook van Giesbers Servicebouw. Verschillende collega’s zijn opgeleid tot D.O.E. (Duurzaam Onderhoud Expert) Niveau 3 en op de hoogte van de laatste ins en outs van houtrotherstel en kozijnverduurzaming.

ISO 45001

ISO 45001 is de in 2018 gepubliceerde internationale norm voor een managementsysteem gericht op ‘gezond en veilig werken’, afgekort G&VW (en de opvolger van OHSAS 18001). Een gezonde en veilige werkomgeving bereiken we door systematisch en met betrokkenheid van onze medewerkers de gevaren en risico’s te inventariseren en vervolgens maatregelen te nemen om deze te voorkomen en/of te beheersen. Hiermee wordt continue verbetering gerealiseerd. Dit moet leiden tot hogere tevredenheid van medewerkers en minder verzuim door ziekte of ongevallen. De arbeidsomstandigheden, gezondheid en veiligheid van onze medewerkers hebben onze doorlopende aandacht.

Bouwend Nederland

Koninklijke Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, is met ongeveer 4.800 aangesloten bouwbedrijven de grootste ondernemersorganisatie in de bouw. De totale bouwsector is goed voor zo’n 9% van het bruto binnenlands product en voor een productie van ruim 70 miljard euro per jaar. Bouwend Nederland werkt aan een vitale bouwsector die bouwt aan een duurzame vernieuwing van de leefomgeving aan de hand van drie kerntaken: belangenbehartiging, brancheontwikkeling en ledenservice. Ze verenigt, verbindt en ondersteunt bouw- en infrabedrijven, waaronder Giesbers, en behartigt de belangen van de sector op lokaal, regionaal, landelijk en Europees niveau. Bouwend Nederland positioneert de bouwsector als een die bijdraagt aan het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast stimuleert zij de verdere professionalisering van de bouwsector door het aanbieden van programma’s gericht op de bedrijfsvoering van bouwondernemingen.

Bekijk onze diensten